Kvalitetsansvarig (KA)

För varje byggprojekt ska det finnas en kvalitetsansvarig som ska garantera att byggherrens kontroll av projektet fungerar. Detta gäller alla byggnadsåtgärder som kräver bygg- eller rivningsanmälan.

Byggherren ska föreslå hur byggprojektet ska kontrolleras och utse en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Den kvalitetsansvariges uppgift är att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kvalitetsansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem av dem som ska ha samordningsansvar. Byggherren ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.

För närvarande kontrollansvarig för flertal pågående byggprojekt åt externa byggherrar i och runt Linköping samt Småland. Är ni i behov av KA tjänst i ett projekt så maila Ola på ola@brynet.se så upprättar vi kontrollplan och är behjälpliga i kontakten med bygg och miljö nämnden och tillser att projektet följer Plan och bygglagen PBL.